கிளைசின் புரோபியோனில்-எல்-கார்னைடைன் (ஜி.பி.எல்.சி): உடற் கட்டமைப்பிற்கான சிறந்த துணை